+ Poster Session

Poster Theme

การนำเสนอแบบโปสเตอร์

ข้อกำหนดในการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ SAUNIC2015 

ผู้ที่นำเสนอภาคนิทัศน์ (Poster Presentation) เมื่อได้รับการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ท่านจะต้องดำเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์ตามแบบที่กำหนด (1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น) เพื่อนำเสนอในภาคนิทัศน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของโปสเตอร์ ประกอบด้วย 

1.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด 

1.2 บทนำ (โดยสังเขป): กล่าวถึง ที่มา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ เหตุผลในการศึกษา หรือแนวคิดทฤษฎีที่ต้องการพิสูจน์ เป็นต้น 

1.3 วิธีการศึกษา: สรุปสั้น ๆ ถึงหลักการ กรอบทฤษฎีที่ใช้ การวางแผนสำหรับกระบวนการวิจัย ระบุถึงเครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น 

1.4 ผลการศึกษา: ระบุถึงการศึกษาที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา ข้อมูลการค้นพบที่โดดเด่นที่สุดของผลงานที่สามารถใช้ตอบคำถามของงานวิจัยได้ตรงที่สุด 

1.5 บทสรุป (โดยสังเขป): กล่าวถึงสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย ความสำเร็จของงานวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้อะไร ประโยชน์ที่ได้ การนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปต่อยอด เป็นต้น 

1.6 เอกสารอ้างอิง: เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น 

2. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์ 

2.1 ขนาดของโปสเตอร์ที่กำหนด คือ ขนาด A2 จัดพิมพ์แนวตั้ง กว้าง 420 มม. สูง 594 มม. (16.54 x 23.39 นิ้ว) ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า 12 pt ขึ้นไป

2.2 เนื้อหาภายในโปสเตอร์เป็นได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาไม่ควรมีมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความสำคัญ กระชัด ชัดเจน ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ควรมีภาพประกอบ หรือใช้ตารางและรูปภาพเพื่อสื่อความหมายแทนข้อความ เป็นต้น 

2.3 Template Poster ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://bit.ly/SAUNIC2015Poster  

3. การติดตั้งโปสเตอร์ และการประเมิน

3.1 ผู้นำเสนอ จะต้องนำโปสเตอร์มาติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ก่อนเวลา 8.30 น. ตามหมายเลขบทความ 

3.2 โปสเตอร์ที่นำเสนอ จะต้องติดตั้งไว้ตลอดทั้งวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.30 น. ทั้งนี้ ผู้นำเสนอจักต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ณ จุดติดตั้งโปสเตอร์ของท่าน ระหว่างเวลา 10.30 – 11.00 น., 13.00 – 13.30 น. และ 15.15 – 15.30 น. (3 ช่วงเวลา) 

3.3 การติดตั้ง และจัดเก็บโปสเตอร์เป็นหน้าที่ของผู้นำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ ตามที่กำหนด

3.4 เนื่องจาก ผู้ส่งบทความบางท่านมีหลายบทความ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ การจัดลำดับในการติดโปสเตอร์ จึงใช้วิธีจัดเรียงตาม Track และชื่อเจ้าของบทความ เพื่อผู้นำเสนอจะได้สามารถอยู่ประจำและอธิบายโปสเตอร์ของตนเองได้โดยสะดวก

3.5 ระหว่างการประชุม จะมีคณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เยี่ยมชม ประเมิน และให้คะแนน ในการนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ ตามเวลาที่กำหนด 

-ดาวน์โหลด Template แบบ PPTX (PowerPoint) 2013 คลิก

-ดาวน์โหลด Template แบบ PPTX (PowerPoint) 97-2003 คลิก

-ดาวน์โหลด ข้อกำหนดการจัดทำโปสเตอร์ คลิก


เฉพาะบุคคลากร มออ. 

1. สำนักวิจัย สนับสนุนค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์เฉพาะบทความวิชาการ ไม่เกิน 200 บาท ต่อบทความ

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคคลากร มออ. หากต้องการในทางผู้จัดดำเนินการจัดพิมพ์ให้ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์โปสเตอร์ตามแบบ ที่ท่านจัดทำเสร็จแล้ว Save ไฟล์ในรูปแบบ PowerPoint (pptx) ระบุชื่อนามสกุลของท่านเป็นภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อไฟล์ตามตัวอย่าง ดังนี้ SAUNIC2015PosterNoXX-YourName.pptx เปลี่ยน XX เป็นหมายเลขบทความของท่าน เช่น (SAUNIC2015PosterNo26-NuthOtanasap.pptx) ไฟล์มีขนาดไม่เกิน 800 MB ส่งไฟล์ต้นฉบับกลับทางอีเมล์ saunic@sau.ac.th พร้อมระบุเลขที่บทความ ในหัวเรื่องอีเมล์ว่า SAUNIC 2015 Poster No: xx ส่งภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 24.00 น. (หากพ้นกำหนด ต้องดำเนินการเอง)

หมายเหตุ 

คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร
ตัวอย่างโปสเตอร์ ว่าง (ต้องนำไปใส่ใน Powerpoint)

Comments