EasyChair

การส่งบทความด้วยระบบ EasyChair 
 https://sites.google.com/a/sau.ac.th/saunic2014/submission-registration/paper-submission
 1. ท่านสามารถเข้าสู่ระบบการส่งบทความด้วย EasyChair จากหน้า Paper Submission (การส่งบทความ) โดยคลิกที่ข้อความ https://sites.google.com/a/sau.ac.th/saunic2014/submission-registration/paper-submission
ระบบจะนำท่านสู่เพจการส่งบทความด้วย EasyChair ดังข้อที่ 2.
 2. การเข้าสู่ระบบ EasyChair
หลังจากข้อที่ 1. ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบ ดังภาพ - กรณีที่ท่านเป็นสมาชิกกับระบบอยู่แล้วท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการระบุชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) และคลิกปุ่ม "Sign in" เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที 
- หากท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิกกับระบบ กรุณาดูหัวข้อที่ 3.
  3. การสมัครสมาชิกใหม่ 
กรณีที่ท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้โดยเลือกคลิกที่ข้อความ "sign up for an account" เพื่อทำการสมัครสมาชิกในขั้นตอนต่อไป 
   4. การสมัครสมาชิก ขั้นตอนที่ 1
หลังจาก 3. ระบบจะแสดงหน้าจอขั้นตอนที่ 1 ให้นำข้อความตามลูกศรหมายเลข 1 ซึ่งมี 2 ส่วนดังภาพตัวอย่างเป็น 33 (ด้านซ้าย) และ 32644345 (ด้านขวา) รวมกันเป็น "3332644345" ระบุลงในช่องสีเหลือง "Type the text" จากนั้นให้กดปุ่ม "Continue" เพื่อดำเนินการต่อไป 
กรณีที่ไม่สามารถระบุข้อความในรูปภาพหรือรูปภาพไม่ชัดเจน ท่านสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้โดยกดปุ่มลูกศรวน "Re CAPTCHA" ที่อยู่ถัดจากช้องสีเหลืองได้ 
   5. การสมัครสมาชิก ขั้นตอนที่ 2
หลังจากท่านทำข้อ 4. แล้วระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ท่านระบุชื่อ (First name) นามสกุล (Last name) และอีเมล์ (Email) ทั้งนี้ต้องกรอกให้ครบทั้งสามส่วน ห้ามเว้นว่าง และต้องกรอกให้ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการอ้างอิงตัวท่านเองต่อไป 
หลังจากกรอกข้อความทั้งสามส่วนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "Continue" ระบบจะทำการตรวจสอบการลงทะเบียน และเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครต่อไป ให้ดำเนินการจนเสร็จสิ้น  
  6. การเข้าสู่ระบบ ส่งบทความ SAUNIC 2014 ด้วย EasyChair 
หลังจากท่านสร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว ท่านสามารถกลับสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ดังภาพ โดยสังเกตุได้จากข้อความ SAUNIC 2014
ให้ท่านทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ตามที่ท่านได้สร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า 
  7. หลังจากท่านเข้าสู่ระบบได้แล้วระบบจะแสดงหน้าจอต้อนรับ ดังภาพ ท่านสามารถส่งบทความ และดูรายละเอียดต่างๆ ของงานประชุมวิชาการ ได้จากเมนูแถบสีดำด้านบนของหน้าจอ 
7.1 การส่งบทความ
ท่านสามารถส่งบทความได้โดยเลือกที่เมนู "New Submission" ด้านซ้ายมือบน
 
 8. การส่งบทความ 
ในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบ และพบหน้าจอ ต้อนรับ ดังภาพ 
ท่านสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการส่งบทความ ด้วยเมนู "New Submission" ได้เช่นเดียวกัน 
  9. การเลือกประเภท ของบทความ (Track) 
หลังจากท่านเลือกเมนู "New Submission" ในขั้นตอนก่อนหน้าแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ประเภทบทความที่ต้องการส่ง ให้เลือกประเภทที่สัมพันธ์กับบทความของท่านมากที่สุด เพียงประเภทเดียว จากนั้นให้กดปุ่ม "Continue" เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
  10. การระบุชื่อผู้แต่ง 
บทความทุกบทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ต้องมีผู้แต่งอย่างน้อย 1 คน ท่านสามารถระบุชื่อผู้แต่งและรายการที่เกี่ยวข้องได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่าง 
ทั้งนี้ท่านสามารถ คลิกเลือกเมนู click here to add yourself หรือ click here to add associate เพื่อให้ระบบกรอกข้อมูลผู้เขียนได้โดยอัตโนมัติ 
  11. ผู้แต่งร่วม 
ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อกรอกรายละเอียดของผู้แต่งบทความ ให้สามราย หากมีผู้แต่งเพียงรายเดียวให้กรอกในช่องแรก Author 1 เท่านั้น 
  12. ผู้แต่งร่วม 
ในกรณีที่มีผู้แต่งร่วมมากกว่า 3 ราย ท่านสามารถเพิ่มรายการผู้แต่งคนต่อไปได้จากเมนู "Click here to add more authors" ซึ่งอยู่ถัดจากช่องของผู้แต่งรายที่ 3 (Author 3) ดังภาพ 
  13. ชื่อบทความ และบทคัดย่อ 
ส่วนถัดไปของระบบส่งบทความเป็นช่องเพื่อระบุชื่อ บทความ (Title) และบทคัดย่อ (Abstract) ดังภาพประกอบ ท่านสามารถระบุชื่อบทความและบทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ในส่วนของบทคัดย่อไม่ควรมีความยาวเกินกว่า 200 คำ และโปรดระมัดระวังในส่วนของชื่อบทความให้ตรงกับบทความที่ต้องการส่งจริง 

ในช่องถัดไปเป็นส่วนของการระบุ คำสำคัญ (Keywords) 
  14. คำสำคัญ  (Keywords)
ต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คำ โดยแบ่งแยกแต่ละคำสำคัญด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ 
และระบุคำสำคัญด้วยภาษาที่ตรงกับบทคัดย่อ 
  15. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
หลังจากระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และคำสำคัญแล้ว ให้ทำการอัพโหลดไฟล์ ของบทความตามรูปแบบที่กำหนด (PDF) กรณีที่เป็นเอกสารที่มีเฉพาะส่วนของบทคัดย่อให้เลือกเมนู "Abstract Only" ด้วย 
จากนั้นให้กดปุ่ม "Submit" เพื่อทำการส่งบทความตามที่ต้องการ 

 
 16. การยืนยัน การส่งบทความ 
หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดยืนยันการรับบทความ และหมายเลขลำดับบทความที่รับ ดังภาพ ท่านสามารถส่งบทความได้มากกว่า 1 บทความ ด้วยขั้นตอนแบบเดียวกัน 
 
 17. การปรับปรุงรายการ 
ท่านสามารถปรับปรุงรายการบทความที่จัดส่งแล้วจากเมนูต่างๆ ดังนี้ 
  • Update information เลือกเมนู Update information เพื่อทำการปรับปรุงรายละเอียดของบทความ อาทิ อีเมล์ ผู้แต่ง 
  • Update authors เลือกเมนูนี้เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่ง 
  • Submit a new version เลือกเมนูนี้ เพื่อจัดส่งบทความเดิม (PDF) ที่ได้ส่งแล้วในเวอร์ชั่นใหม่ 
  • Withdraw เลือกเมนูนี้ ในกรณีต้องการถอนบทความที่ได้จัดส่งแล้ว ออกจากระบบ 
 
 18. การส่งบทความเวอร์ชั่นใหม่ 
กรณีที่ต้องการจัดส่งบทความเวอร์ชั่นใหม่ (บทความเดิมที่ได้จัดส่งแล้ว) ท่านสามารถเลือกเมนู Submit a new version ในขั้นตอน เมนูก่อนหน้านี้ 
ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อรับบทความเวอร์ชั่นใหม่ดังภาพประกอบ 
 
 19. การยืนยัน 
การจัดส่งบทความ และการดำเนินการใดๆ กับระบบ รวมทั้งขั้นตอนการสมัครสมาชิก ดังที่ได้กล่าวแล้ว ระบบจะมีอีเมล์ยืนยันกลับไปยังท่านทุกรายการ ท่านสามารถตรวจสอบอีเมล์ยืนยันได้ในกล่องรับอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ กรณีที่ไม่พบ กรุณาตรวจสอบในกล่อง ขยะ เนื่องจากระบบอีเมล์อาจนำอีเมล์ที่ได้รับจาก SAUNIC 2014 ของระบบ EasyChair ไปไว้ในกล่องขยะได้ 


จัดทำโดย 
ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, กรุงเทพฯ 
วันที่ 30 พฤศจิการยน 2556