+ Paper Submission

การส่งบทความ

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาไทย 
ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ ขนาด A4 
(รวมบทคัดย่อ) 
ให้ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ 
ที่ลิงค์ต่อไปนี้


คู่มือการส่งบทความผ่านระบบ EasyChair
คลิก >> SAUNIC2015 Guide

การดำเนินการตามเว็บเพจนี้ เป็นการส่งบทความ 
บทความที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม 
ต้องทำการลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน 
ตามขั้นตอน ในเพจ ต่อไปนี้ 


ดาวน์โหลดเอกสารการพิจารณาและการนำเสนอบทความ

การพิจารณาบทความดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์แต่ละด้าน บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม (Proceeding) ของ SAUNIC 2015 และจะต้องมีการนำเสนอในที่ประชุม บทความดีเด่นในแต่ละสาขาจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้พิจารณาบทความและผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมายเหตุ 
การพิจารณาบทความในเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอในที่ประชุม ไม่รับพิจารณาบทความต่อไปนี้ 

1.บทความที่มีเอกสารอ้างอิงล้าสมัย (บทความก่อนปี 2005) 
2.บทความที่การใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผิดพลาดอย่างมาก
3.บทความที่ทำซ้ำหรือคัดลอกงานวิจัยของนักวิจัยท่านอื่น 
4.บทความที่พบว่ามีการตกแต่งการอ้างอิงเพื่อประโยชน์ของตนเอง
5.บทความที่ไม่นำเสนอการทบทวนวรรณกรรม (literature review) ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย และไม่มีการสรุปผลการศึกษา

บทความที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจึงจะนำเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป


Paper submission

Full paper submission in English is expected. All manuscripts must be prepared in the standard IEEE Conference Proceedings format and limited to the maximum of 8 pages of A4 form in PDF format. Please use 10 points and Time New Roman font. The authors’ names and affiliations, postal addresses, telephones, fax numbers and e-mail addresses must be omitted from the submitted manuscripts. Each manuscript must contain an abstract of about 100 words. 

Submission Page

Manuscripts

บทความเพื่อนำเสนอ (Manuscripts) สำหรับภาคภาษาไทย ต้องเขียนเป็นภาษาไทย ตามรูปแบบที่กำหนด มีความยาว 8 หน้า ทำการบันทึกเป็นแฟ้มสกุล pdf รูปแบบตัวอักษรให้ใช้ฟอนต์ Th SarabunPSK ต้องมีบทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ความยาวประมาณ 100 คำ โดยในบทความที่นำเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมประชุม SAUNIC2015 นั้นจะต้องไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน สถานที่ทำงาน email และ หมายเลขโทรศัพท์

สามารถดาวน์โหลด และวิธีการติดตั้ง ฟอนต์ ThSarabunPSK ได้จากคลิก
More Info

Instructions for the paper submissions using SAUNIC2015 Online Submission System:

Go to 
https://www.easychair.org/conferences/?conf=saunic2015
Submit your paper information using your EasyChair login

Please note that: Your manuscript will be reviewed by peer reviewers. You will receive an e-mail notifying your submission. Authors who have any problems in submission please feel free to contact the TPC at: saunic@sau.ac.th
Attachment:

 

การเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับ พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชั่น 2007 เท่านั้น 
1.1 บทคัดย่อ ภาคบรรยายและโปสเตอร์ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
1.2 เรื่องเต็ม ภาคบรรยายและโปสเตอร์ ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รูปภาพ ตาราง และอื่นๆ)
1.3 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำก่อนส่ง เนื่องจากฝ่ายจัดทำจะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

2. รูปแบบการพิมพ์เรื่องเต็ม
2.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เว้นขอบทั้ง 4 ด้าน ขนาด 2.5 ซม. (1 นิ้ว)
2.2 ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร “THSarabunPSK” ขนาด 18 points ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้า
2.3 ชื่อคณะผู้วิจัย เว้น 1 บรรทัด จากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร “THSarabunPSK” ขนาด 14 points ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
2.4 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของคณะผู้วิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร “THSarabunPSK” ขนาด 12 points จัดกึ่งกลางหน้า โดยใช้หมายเลขกำกับในลักษณะเชิงอรรถ
2.5 หัวข้อหลัก (บทคัดย่อ Abstract คำนำ อุปรณ์และวิธีการ ผลการวิจัย และวิจารณ์ สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ เอสารอ้างอิง) ใช้ตัวอักษร “THSarabunPSK” ขนาด 16 points ตัวหนา จัดชิดซ้ายของคอลัมน์
2.6 หัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษร “THSarabunPSK” ขนาด 14 points ตัวเอียง จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ โดยให้หัวข้อหลักอยู่ห่างจากหัวข้อย่อยหรือเนื้อหา 1 บรรทัด (10 points)
2.7 เนื้อหาในบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ใช้ตัวอักษร “THSarabunPSK” ขนาด 14 points ตัวธรรมดา

3. รายละเอียดในเนื้อหาหลักมีดังนี้ 
3.1 ชื่อเรื่อง ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สำหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นตัวแรกใช้อักษรตัวใหญ่เท่านั้น ส่วนคำบุพบท คำนำหน้านาม และคำสันธาน ใช้อักษรตัวเล็ก ยกเว้นกรณีขึ้นต้นประโยค
เช่น Adoption of Integrated Crop Management by Tobacco Farmers under Supervision of Par Kor Dam Station, Chiang Rai Province)
3.2 ชื่อคณะผู้วิจัย ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แยกบรรทัด
3.3 ที่อยู่ของคณะผู้วิจัย ให้ระบุหน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัดปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของคณะผู้วิจัย พร้อมทั้ง Email address ของผู้วิจัยหลักที่สามารถติดต่อได้ กรณีมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน ให้ระบุรายละเอียดทุกคน
3.4 บทคัดย่อ เป็นการเขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการและผลการวิจัย (ภาษาไทยก่อน ตามด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ต้องมีเนื้อหาตรงกัน)
3.5 คำสำคัญ ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุไว้ที่ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา ไม่เกิน 5 คำ ให้อยู่ห่างจากบทคัดย่อ 1 บรรทัด (10 points)
3.6 คำนำ เป็นส่วนของการอธิบายปัญหา ที่มา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และอาจรวมการทบทวนวรรณกรรม (literature review) ไว้ด้วยก็ได้
3.7 อุปกรณ์และวิธีการ ควรประกอบด้วยคำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีการที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลา และปีที่ทำการวิจัย รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องอธิบายวิธีการซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไป
3.8 ผลการวิจัย ควรเขียนให้กระชับและอธิบายขั้นตอนที่เหมาะสม หากเป็นไปได้อาจนำเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภาพ กราฟ หรือรูปภาพ โดยใช้ตัวอักษร “THSarabunPSK” ขนาด 14 points หรือเล็กกว่าแต่ต้องสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน
3.9 วิจารณ์ผลการวิจัย ควรประกอบด้วยหลักการเพื่ออธิบายผลการทดลอง ทั้งนี้อาจสนับสนุนหรือคัดค้าน ทฤษฎีที่มีผู้เสนอมาก่อนก็ได้ ควรเน้นถึงปัญหาหรือโต้แย้งในสาระสำคัญของเรื่องที่วิจัย ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์
3.10 สรุปผลการวิจัย โดยสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาโดยสังเขป ทั้งนี้อาจรวมเข้ากับการวิจารณ์ผลก็ได้
    หมายเหตุ หน่วยวัดตามระบบต่างๆ ให้ใช้ตัวย่อตามมาตรฐาน
3.11 กิตติกรรมประกาศ อาจมีหรือไม่มีก็ได้
3.12 เอกสารอ้างอิง ในเนื้อเรื่องให้ใช้ระบบนามปี

การเตรียมต้นฉบับเรื่องเต็ม สำหรับการประชุมวิชาการ SAUNIC2015SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Subpages (2): EasyChair EasyChairGuide
Comments