+ Notification

ผลพิจารณาประเภทการนำเสนอบทความ
สามารถดาวน์โหลด รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ฉบับสมบูรณ์ ได้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558


กำหนดการนำเสนอผลงาน

Oral Presentation SAUNIC 2015Oral Presentation

ผลพิจารณาบทความนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)

1Pensri ChirinangApproach to Improving the Quality of Public Services of Thamai Subdistrict Administrative Organization, Krathumbaen District, Samutsakorn Province
2Pensri ChirinangSWOT Analysis for Tourism Development in Kanchanaburi
5อรจิรา ธรรมไชยางกูร, พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู and ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
6Kasawan Kachonsereeจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์แอพพาเรล จำกัด
8อังคณา แวซอเหาะ and สุธาทิพย์ เกียรติวานิชการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9Prateep MarkmitThe Behavior According to the Sappurisa-Dhamma Principle of Students of Arts and Science Faculty at South-East Asia University
10ทรงสิริ วิชิรานนท์, วีนา สงวนพงษ์ and อรุณี อรุณเรืองคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
11ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกาหลง อำเภอบางบ่อ
12Prasitt SugsermA Comparative Study Illuminance of Fluorescent LED does not Use Reflector and Reflective Device.
13Chirasak Sinsukudomchai9000-35000 BTU air conditioning unit charging automatically
16Sakapas SaengchaiDevelopment of Bureaucratic Institution into International : Suan Sunandha Rajabhat University
19Sirisak Musipholรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษากับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
21ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญประเพณีลอยกระทงกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรม (Loy Krathong Tradition with Inheriting the Local Wisdom and Culture Conservation)
22บุญเลิศ สื่อเฉยTechniques for Distribution Transformer Design to Withstand Short Circuit Condition
23Ameorn Maithreechitการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการบัญชีขั้นต้นกับการบัญชีครัวเรือน
24Sumana Sukaphanคุณภาพในการให้บริการของงานฌาปนกิจ : กรณีศึกษา วัดอุดมรังสี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร(The Service Quality of Cremation Ceremony: A Case Study of Wat Udomrungsee Nongkhangplu, Nongkham, Bangkok)
25Thitipun Chuenaromปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
27Kaingkaew SanugnpanSemantic Information Integration for Risky Dropout Student Web Service
29Sununta.J Porncharoenroteการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการเรียนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปการบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสถานการณ์จำลอง
31Nootchanart WattanasiriSatisfaction Learning by Using Computer Assisted Instruction in English Grammar on the Topic “Tenses”.
32Preeya Tancharoenratการวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัยวิชาออกแบบและพัฒนาเว็บ
33Chatchai U-ThaiwasinOptimal Control of 5 MVA Synchronous Generator Driven by a Wind Turbines for Stability Enhancement in Linear Dynamic Mechanical Model System
34Prapapan KhluabwannaratCreating an Online Website with Learning Tips and Guidelines for Testing DC Generator
36Chanintorn Chalermsukการแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาในรายวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ ด้วยการตรวจงาน และการบันทึกเวลาเข้าชั้นเรียนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม
38Kitti NilpuengEnhancement of Solar Cell Efficiency by Water Cooling System
41Chadaporn Sitthaiการศึกษาเปรียบเทียบความต่อเนื่องของเวลาเรียนในรายวิชา 520006 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ของภาคการศึกษาที่ 1/2557
43Siripat Sitthaiการศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
44Chakkree Tiyawongsuwan and Sutin Kunyameeการเรียงพิมพ์บทความภาษาไทยด้วย XeLaTeX
45Walaiporn Sontiอิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมฝาผนังของขรัวอินโข่ง
46Chiraphon Prakotการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
47Chalida ChaochanchaikulDevelopment of Cognitive Domain Learning Using Internet Application
49สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ and อัมพวรรณ ศรีทองการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ด้วยข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่าย กรณีศึกษา : ลำน้ำพุง จังหวัดสกลนคร
51พูลสุข กรรณาริกDevelopment of Job Training English Report Writing Using Google Forms of Business English Student Trainees
55Pragorn Meethongkhamแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ด้านสิทธิประโยชน์และด้านหน้าที่ของนายจ้าง
56Virach NurdinsahibA STUDY OF NEEDS. AND DEVELOPMENT GUIDELINES TO OBTAIN THE BENEFITS OF AGING. CASE STUDY OF THE SOCIAL SECURITY OFFICE BANGKOK AREA 7
57Warathorn KaewsaengPhysical Properties of Lightweight Expanded Clay Aggregates for Geotechnical Application
58Deacha Puangdownreong, Chaiyo Thammarat and Saraj HlangnamthipOptimum Pole Placement by Adaptive Current Search
59Deacha Puangdownreong, Chaiyo Thammarat and Attarat NaigawatarState-Variable Model Identification of Blushless DC Motor by Adaptive Current Search
61อรทัย เจริญสิทธิ์การศึกษาความตรงเชิงพยากรณ์ของผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษา
73Saisamorn Wongsawasความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
77Siriwich Tadsuanเครื่องต้นแบบการแสดงผลพื้นที่ว่างบริเวณที่จอดรถยนต์
79Pichai SarapugdiDesirable characteristics of the graduates by the National Qualifications Framework for Higher Education and Requirements of the Graduate Requirements of the Graduate. Phanomwan College of Technology, year 2557
80Petsuda Chianthianthong and Chanida JantreeA Study of Employers’ Satisfaction on the Graduate Aviation Students of 2011 Of Bachelor of Science Program Students of the Civil Aviation Training Center
81Wichanan Torraninการศึกษาการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
83Natth Junkrob, Thongchai Sitthikorn and Phonnipha BoriboonsuksriDESIGN AND INVESTIGATION OF A LOG-PERIODIC ANTENNA FOR THAILAND’S DIGITAL TV BROADCASTING BANDS
86อรสา สภาพพงษ์ความคิดเห็นต่อการสื่อสารภายในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนียน คาร์ จากัด (มหาชน)
87Pornchanok Boonyanantakulรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดออนไลน์
92Watana Kasikoon and Chukiat Phongpanichการอนุรักษ์พลังงานสำหรับบริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จำกัด
95พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี, Thongchai Sitthikorn and Natth JunkrobAssessment of Hazard Affecting Health of Road Users in Bangkok in 2013
96Patipat Suban and Supakit SayasoonthornAppropriate Parameters for Splitting Anchovy with High Efficiency Anchovy
97Chirawat Sengrodrut and Supakit SayasoonthornDamage Evaluation of Tilapia Using Fish Elevator
98สาโรจน์ หลั่งน้ำทิพย์ and ชูเกียรติ พงษ์พาณิชย์การออกแบบและสร้างตัวควบคุมฟัซซี่ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรง
99Chukiat Phongpanich and Watana Kasikoonการวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานสำหรับบริษัทไทยสแกนทูบจำกัด
101Teerawong LaosuwanAnalysis and Estimated Rainfall in Southeast Asian Monsoon Using Meteorological Satellite Data
104Charusak Chirapapunการจัดการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดอันตรายขณะฝึกปฏิบัติการทางไฟฟ้า : กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า SME100
105Nukul Suwanchatree and ไพฑูรย์ ไพลุวสัณฑาลัยการประยุกต์ PC ที่มีสเป๊กต่ำเพื่อทำเป็นเราต์เตอร์ขนาดเล็กสำหรับใช้งานในองค์กร
110ศักรินทร์ โสนันทะการสร้างตู้สาธิตระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
116Wibule SurasakhonThe Problems in Employing Migrant Workers for Construction Projects: study of the construction sites at Lumlukka district in Phathumthani province
117สุวิน ศรีเมืองประเมินประสิทธิภาพของสื่อภาพยนตร์ในการเรียนการสอนวิชาระบบข้อมูลเพื่อการจัดการของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554
118Hideyuki Suzuki and Hideyuki SuzukiInvestigation of Motivational Factors of First- & Fourth-year University Students Learning French and Japanese: Difference in Motivational Orientations
121Chanida Jantree and Parthomporn Chanlaorการจัดระบบคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไปรษณีย์ไทย แผนกคลังน้ำยาล้างไต
122Somsak Siriporananon and ปัญญา มาลีวัตรเครื่องบันทึกแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา
125Manit TimataEffects of Spindle Speed on Exit Burr Height in Drilling using ANOVA
126ปวิช จันทน์กะพ้อเครื่องชิ้งค์ถุงบรรจุฝาหูดึงขนาด 307
127จันทร์พิมพ์ พริ้งศุลกะ and มานิตย์ ธิมาทาเครื่องตัดปากขวดพลาสติก
130ปวิช จันทน์กะพ้อ and อำนาจ อมฤกกระบวนการชุบโครเมี่ยมบนผิวพลาสติก A.B.S.
131อลิสา วงษ์บัวแก้ว and มุสตาซะห์ ยูโซะการเพิ่มผลผลิตในสายการผลิตยางรถบรรทุก
132อลิสา วงษ์บัวแก้ว and รัฐพล วงษ์บัวแก้วการลดของเสียในกระบวนการผลิตสายพานรถยนต์ LINE RA-2
133มานิตย์ ธิมาทา and ปริญญา ศรีสัตยกุลอิทธิพลพารามิเตอร์กระบวนการสปัตเตอริงต่อค่าโมดุลลัสสภาพยืดหยุ่นในงานเคลือบผิว MoC
134จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ and อัมพวรรณ ศรีทองการศึกษาแนวทางการจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคารจากโปรแกรม SketchUp
135ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์การศึกษาคุณภาพการให้บริการคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา สุขุมวิท พลัส คอนโดมิเนียม
138ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์ and วีระพันธ์ ด้วงทองสุขผลของความเข้มข้นของของไหลนาโน ชนิดและขนาดของผิวให้ความร้อน ที่มีต่อสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเนื่องจากการเดือดแบบพูล
139เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ and สมภพ ลิ้มประไพพงษ์การออกแบบโครงสร้างเหล็กเสาเดี่ยวของป้ายโฆษณา
140กนกวรรณ เกิดกรุงการประกันภัยความรับผิดผู้ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
141ธันวมาส กาศสนุก and ดามร บัณฑุรัตน์ลักษณะการถ่ายเทความร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะของพาราฟินสู่อากาศ ภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
142ธฤต ม่วงพลับ, ปิยชัย ชัยล้อรัตน์ and ภานุวัฒน์ แตระกุลModification of Chlorine Measurement for Community Service Use

Poster Presentation

ผลพิจารณาบทความ นำเสนอภาคโปสเตอร์

7ผศ.ชาญชัย ชื่นอารมย์เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด
18บุญเลิศ สื่อเฉยTemperature Evaluation of Loading Oil-Immersed Distribution Transformer and Short Circuit Condition
26Nuth Otanasapสื่อสังคมออนไลน์กับความตระหนักรู้ทางสังคม ในวัยรุ่น กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
28ธฤต ม่วงพลับ and พลภัทร อรัญยกานนท์ปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์การปนเปื้อนสารหนูในประเทศไทย
30Surat Deerodวัสดุและรูปผิวที่ส่งผลต่อความทนทานทางกล
37พิทักษ์พล ปรีชาชาติการสอนคุณธรรมจริยธรรมในคณะนิติศาสตร์
42Sit Sitthaiการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ด้วย Google Classroom กรณีศึกษา รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
48Pasawan Narakaew and ธนบดี ศรีธนนันท์การประเมิณความสนใจเรียนของนักศึกษาในคาบเรียนด้วยวิธีการจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในชั้นเรียน
50บุญเลิศ สื่อเฉยการวิเคราะห์การออกแบบขดลวดแรงดันสูงของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในระบบจำหน่าย
53รศ.ดร.กัญญามน อินหว่างการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านไทย จังหวัดพิษณุโลก
54สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ and บุญเลิศ สื่อเฉยการศึกษาแนวทางการทดสอบค่าความต้านทานจำเพาะขดลวดตัวนำ
60Mr.Pongpipat Mallikamalความขัดแย้งทางการเมืองต่อการเสริมสร้างความโปร่งใสทางการเมืองไทย A Conflict in political and administrative transparency
62Sirisak Musipholการกีฬาเพื่อสุขภาพของพลเมืองชาติอาเซียน
63พิทักษ์พล ปรีชาชาติทฤษฎีกฎหมายทางพระพุทธศาสนา
64รศ.ดร.กัญญามน อินหว่างศักยภาพการให้บริการท่าข้ามส่งสินค้าไปประเทศพม่าของจังหวัดตาก
65Prateep Markmitเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมทางทฤษฎีจริยศาสตร์
66Pensri Chirinang and Manoch BoonmanitDesirable Leadership Attributes of Samutsongkram Municipality Officers’s Opinion, Samutsakorn Province
67Pensri Chirinang and Siriporn KheagsiripornTHE MORALE AND SPIRIT OF GOVERNMENT SERVICE OFFICIALS OF THE SECRETARIAT OF THE PRIME MINISTER
68Pensri Chirinang and Supannika SusayanTHE RELATIOSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND COMPETENCY OF GOVERNMENT OFFICERS IN OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY,
69Chanida Jantree and Petsuda ChianthianthongA Study of Employers’ Satisfaction on the Graduate Aviation Students of 2011 of Bachelor of Technology in Aviation Program Students of the Civil Aviation Training Center
70Pensri Chirinang and Anuwat ThoiparnKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF PEOPLE OF SRI CHULA SUB-DISTRICT, MUEANG NAKHON NAYOK DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCE,
71ธาตรี คลังนาคพระบิณฑบาตแล้วให้พรควรหรือไม่
72John Tigue and John TigueGeneral Education: Reflections on a Dying Giant
74อัจนา ศรีสุรพลพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
75Apichart CompliuAndroid Mobile Application Development with AdMob to Earn Money for University Students
76ชินกฤต วงศ์รักษ์ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดแห่งช่องทางการลงทุน
78Prisana Chirasuthatทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด(Generalizability Theory :G-theory)
82Wichanan TorraninMixed Methods Research
84Mr.Pongpipat L Mallikamalการเมืองกับนโยบายประชานิยม Politics with populist policies
85Pantida Laophungsakการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและ แนวทางการลงทุนแบบเน้นเติบโตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
88ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญมุมมองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน (Cultural Tourism Perspective and Participation of Community)
89Vatha YongsmithUsing Ionisation of Copper-Silver as Disinfectant Method for Swimming Pool in comparison with Typical Disinfectant Methods
90Udom Somboonpolแนวทางการควบคุมภายในด้านการเก็บรักษาและการบริหารเงินสดสำหรับวัดไทย
91Chaluay TongsomboonThe remarkable issues in financial statement manipulation
93Watana Kasikoon and Chukiat Phongpanichการวิเคราะห์พลังงานที่ใช้สำหรับ บริษัท ยามาฮ่า อาร์ท ไชน่า (ประเทศไทย) จำกัด
94Ameorn Maithreechitการวางแผนและควบคุมกำไร
100Chukiat Phongpanich and Watana Kasikoonการวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานสำหรับบริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
102ปิยชัย ชัยล้อรัตน์ and พณจิตร ธนสินแนวทางการบริหารจัดการการรั่วไหลของสารตะกั่วในประเทศไทย
103Panuwat Taerakulการนำวัสดุที่ได้จากขบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
107ณัฐ จันท์ครบ, Thongchai Sitthikorn and Phonnipha BoriboonsuksriEnergy and Investigation of Occupational Transfer function
108เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์The Comparison of Costs and Duration of the Two-Storey Residential Houses Construction Between the Conventional and Prefabricated Houses
109เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์The Comparison of the Engineering Properties Between the Indian Mahogany and Bur-Flower Trees
111ปานหทัย เหลี่ยมมุกดาภาษีอากร
112Somjai Thavachpongsriคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ
113Kiatskul Cholkongkaกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนวัดบางขันแตก
114Chanida Jantree and Nutthapat Junphonศึกษาความเป็นไปได้โครงการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
115วชิรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับหลักธรรมาภิบาล
119Noppadol Manosuthiกรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มกับระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
123Asst.Prof.Veerapong KanchanawongkulLabview Application for Foot Sensing Systems of Traffic Lights
124นาตยา อารยเขมกุลบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21
128จันทร์พิมพ์ พริ้งศุลกะ and มานิตย์ ธิมาทาเครื่องร่อนเศษพลาสติก
129มานิตย์ ธิมาทา and ปริญญา ศรีสัตยกุลเครื่องผสมทรายหล่อแบบต่อเนื่อง
136ประพาฬ ทิพยสันเทียะ, พจนารถ ศิริมั่น, ธนภณ โคธิเสน, มธุ รจิตปริญญา and ปญญา มาลีวัตรเครื่องจับเวลาการเคลื่อนที่ของวัตถุ
137นุกูล สุวรรณชาตรี, ปญญา มาลีวัตร and เสนห ไมตรีจิตรเพาเวอรแอมปคลาสดีที่ใชระบบสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายประสิทธิภาพสูง

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments