RewieverManual

 
 1. ล็อกอินเข้าระบบ EasyChair for SAUNIC 2014

www.easychair.org/conferences/?conf=saunic2014
 
 2. กรณีที่เป็นสมาชิกของ EasyChair อยู่แล้วจะพบเมนูด้านบน
[SAUNIC 2014] ให้เปลี่ยนบทบาท [Change role] 

 

 3. ให้เลือก เมนู [Subreviewer] เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากผู้ส่งบทความเป็นผู้ประเมินบทความ
 

 4. ระบบจะแจ้งว่าท่านได้เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ประเมินแล้ว 
 

 5. ทีเมนู [Review requests] ท่านสามารถเลือกรายการบทความที่ต้องการประเมินได้ตามต้องการ
 

6. ระบบจะแสดงบทความที่ท่านเลือกจากรายการในเมนูก่อนหน้า
  7. ด้านขวามือบน จะพบเมนู [Submit review] 
 
 8. เมนู  [Submit review] 
 

 9. ผู้ประเมินบทความสามารถเลือกประเมินบทความจากเมนูต่างๆ ตามภาพ
 

 
 
 10. หลังจากประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถกดส่งผลการประเมิน ด้วยปุ่มคำสั่ง [Submit review] ด้านซ้ายมือล่าง 


Comments