SAUNIC Project Management

เพจเพื่อการจัดการโครงการ SAUNIC 2014
คณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารการประชุม และประชาสัมพันธ์ 
หมายเหตุ เฉพาะเพจนี้ บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ เฉพาะทีมงานเท่านั้น 

SAUNIC2014 Team


คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารการประชุมและประชาสัมพันธ์
 1อาจารย์ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
ประธานอนุกรรมการ 
 2ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล
รองผู้อํานวยการสํานักวิจัย
รองประธานอนุกรรมการ
 3อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุกรรมการ
 4อาจารย์สุพัตรา ฐานไชยยิ่ง
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุกรรมการ
 5นายพีระพงษ์ ไชยนันท์อนุกรรมการ
 6อาจารย์นาตยา อารยเขมกุลอนุกรรมการ
 7นายจักรกฤษณ์ แก้วประเสริฐอนุกรรมการ
 8นายภาสวรรณ นะราแก้วอนุกรรมการ
 9นายเกษมสันต์ ฐิตาภากิตติรัตอนุกรรมการ
 10อาจารย์ณปภัช ประธานทรง
เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อนุกรรมการ
 11นางชุติมันต์ อินตา เลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์อนุกรรมการ
 12อาจารย์จิราภรณ์ ปรากฎอนุกรรมการ
 13อาจารย์ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์อนุกรรมการและเลขานุการ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
หนังสือขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารการประชุมและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/56  58k v. 1 Nov 5, 2013, 8:02 PM Asst.Prof. Nuth OTANASAP, Ph.D.
ċ

View
รายการบทความวิชาการ ส่ง/รับ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ SAUNIC2014  Nov 6, 2013, 8:53 AM Asst.Prof. Nuth OTANASAP, Ph.D.
ċ

View
Paper Submission System >> easyChair.org  Nov 6, 2013, 8:49 PM Asst.Prof. Nuth OTANASAP, Ph.D.
ċ

View
31 มกราคม 2557 วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อพิจารณา  Jan 9, 2014, 12:52 AM Asst.Prof. Nuth OTANASAP, Ph.D.
ċ

View
คําสั่ง มออ. ที่ 258/2556  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557  Nov 5, 2013, 6:06 PM Asst.Prof. Nuth OTANASAP, Ph.D.
ċ

View
โครงการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ (Landscape and Environment Conference (LEC 1st) “ก้าวสู่สีเขียวยั่งยืน (Go Green for Sustainability)” ระหว่างวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  Nov 11, 2013, 7:07 PM Asst.Prof. Nuth OTANASAP, Ph.D.
ċ

View
ตัวอย่างการประชุมวิชาการ 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environment (ISEEE)  Nov 6, 2013, 8:36 AM Asst.Prof. Nuth OTANASAP, Ph.D.
ċ

View
ตัวอย่างการประชุมวิชาการ http://saki.siit.tu.ac.th/acis2013/  Nov 6, 2013, 8:37 AM Asst.Prof. Nuth OTANASAP, Ph.D.
ċ

View
ตัวอย่าง Proceeding จากการประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิ่ง 2013  Nov 6, 2013, 8:51 AM Asst.Prof. Nuth OTANASAP, Ph.D.
ċ

View
  Nov 7, 2013, 6:55 PM Asst.Prof. Nuth OTANASAP, Ph.D.
ą

View Download
  3124k v. 1 Nov 8, 2013, 1:48 AM Sukadech Titapakitirat
Subpages (1): RewieverManual
Comments